8 kg ………….. hg 3 kg ……….. gram 2 gram ………. mg yang rapi ya


8kg=80hg(turun 1x dikali 10), 3kg= 3000g(turun 3x dikali 1000), 2g= 20mg(turun 1x dikali 10),
,
8kg=80 hg,
3kg= 3000gram,
2gram=2000mg