Dik kubus ABCD.EFGH dengan AB = a cm. P dan Q berturut turut pertengajan AE dan CG. Luas bidang HPBQ adalah…


Gambar kubus ABCD.EFGH terus petakan P dan Q, bidang HPBQ adalah bidang datar belah ketupat yang sisi-sisinya (a akar 5)/2, kemudian dengan menggunakan cara pythagoras ketemulah panjang PQ = HB = 5a^2/2, Luas HPBQ = (a akar 5)/2 kalikan dengan 5a^2/2, = ((5a^3 akar 5) per 4) cm^2,
,
,